Die Macht der Zahlen

31 Jan, 2019 at 21:03 | Posted in Economics | Comments Off on Die Macht der Zahlen

 

Statistik​ — vår tids religion

31 Jan, 2019 at 17:19 | Posted in Statistics & Econometrics | Comments Off on Statistik​ — vår tids religion

sc3b6renhalldenIngen tvekan råder om att ett helt annat ämne tagit över kontrollen när det gäller utbildningen i vetenskaplig metod inom nästan hela fältet, nämligen statistiken … Värdet hos det statistiska regelsystemet skall naturligtvis inte ifrågasättas, men det skall inte förglömmas att även andra former av reflektion odlas i vetenskapslandet. Inget enskilt ämne kan göra anspråk på hegemoni …

John Maynard Keynes … pekar på något som kan kallas ‘kausal spridning.’ För att få människokunskap behöver den unga människan träffa människor av skilda slag … Detta förefaller helt uppenbart, men synpunkten har knappast släppts in i en lärobok i statistik. Där gäller inte den kvalitativa rikedomen, utan endast den kvantitativa. Keynes däremot säger helt ogenerat att antalet granskade fall inte är av någon större betydelse … Den som bedömer trovärdighet vill kanske se på sannolikhetssiffran som det avgörande. Men siffran har ibland ett bristfälligt underlag och då är den inte mycket värd. När bedömaren får tag i extra material kanske slutsatserna vänds upp och ned. Risken för detta måste också tas med i beräkningen.

Sören Halldén

När yours truly läste filosofi och matematisk logik i Lund på 1980-talet var Sören Halldén en stor inspirationskälla. Det är han fortfarande.

Economics and reality

30 Jan, 2019 at 11:24 | Posted in Economics | 7 Comments

Modern’ economics has become increasingly irrelevant to the understanding of the real world. In his seminal book Economics and Reality (1997), Tony Lawson traced this irrelevance to the failure of economists to match their deductive-axiomatic methods with their subject

It is — sad to say — as relevant today as it was twenty years ago.

It is still a fact that within mainstream economics internal validity is everything and external validity nothing. Why anyone should be interested in that kind of theories and models is beyond imagination. As long as mainstream economists do not come up with any export-licenses for their theories and models to the real world in which we live, they really should not be surprised if people say that this is not science, but autism!

Studying mathematics and logic is interesting and fun. It sharpens the mind. In pure mathematics and logic, we do not have to worry about external validity. But economics is not pure mathematics or logic. It’s about society. The real world.

Economics and Reality was a great inspiration to yours truly twenty years ago. It still is.

Så återskapar vi förtroendet för nationalekonomi som vetenskap

29 Jan, 2019 at 16:26 | Posted in Economics | 4 Comments

varapport2009_3-724x1024Nationalekonomin som vetenskap har världen över förlorat otroligt mycket i prestige och status under senare år. Inte minst på grund av dess oförmåga att se den senaste finansiella krisen i antågande och på grund av dess avsaknad av konstruktiva och hållbara förslag på att ta oss ur krisen.

Hur återskapar vi förtroendet för nationalekonomin?

Fem förändringar är helt avgörande.

(1) Sluta låtsas som om vi har exakta och riktiga svar på allting. För det har vi inte. Vi bygger modeller och teorier där vi på hundradelars procent kan tala om vad värdet på räntan kommer att vara om trettio år. Vi kan kalkylera investeringsrisker och göra exakta framtidsprognoser. Men detta bygger vi på matematiska och statistiska antaganden som ofta har väldigt lite eller inget alls med verkligheten att göra. Genom att inte låtsas om den avgörande skillnaden mellan modell och verklighet invaggar vi människor i en falsk trygghet av att vi har koll på läget. Det har vi inte! Det var denna falska trygghet som aktivt medverkade till finanskrisen år 2008. Vi måste våga erkänna att vi ibland inte vet allt, utan att det finns saker som vi inte ens vet att vi inte vet. All osäkerhet går inte att reducera till kalkylerbar risk.

(2) Sluta upp med den barnsliga övertron på matematikens förmåga att ge svar på viktiga ekonomiska frågor. Matematik ger bara exakta svar på exakta frågor. Men de intressanta och relevanta frågor vi ställs inför på det ekonomiska området är sällan av det slaget. Frågor av typen “är 2 + 2 = 4?” lyser helt med sin frånvaro i verklighetens ekonomi. Istället för en i grunden förfelad tilltro till att abstrakta matematisk-axiomatiska modeller har något av substans att tillföra vår kunskap om samhällsekonomin, hade det varit bättre om vi ägnade oss åt relevanta empiriska studier och observationer.

(3) Sluta upp med tron att vi inom nationalekonomin rör oss med lagar. Med övertron på matematiken följer också en i grunden förfelad tro på att vi inom ekonomin ska och kan ställa upp universella och allmängiltiga lagar av den typen som finns inom exempelvis fysiken eller astronomin. Det kan vi inte. Ekonomi är inget slutet planetsystem eller fysiklab. I verkligheten är det mesta vi kan hoppas på inom ekonomins område att fastslå eventuella tendenser med varierande grad av generaliserbarhet.

(4) Sluta upp att betrakta alla andra samhällsvetenskaper som fattiga kusiner från landet. Nationalekonomin har länge lidit av kraftig hybris. Men “samhällsvetenskapernas drottning” klarar sig inte utan samverkan med andra vetenskaper. Inte minst andra mer evidensbaserade vetenskaper som ekonomisk historia och psykologi har mycket att tillföra nationalekonomin. Mångfald och vidsyn skulle berika en idag alltför autistisk nationalekonomi.

(5) Sluta på det ekonomisk-politiska området upp med att bygga modeller och prognoser på fullständigt verklighetsfrånvända “mikrofundament” med robotliknande “representativa aktörs”-imitationer av över tiden optimerande människor utrustade med “rationella förväntningar”. Detta är ren och skär nonsens. Vi måste bygga våra mikrofundament och makromodeller på antaganden som inte står i uppenbar kontrast till verkligheten. Och i det arbetet måste vi vara ödmjuka nog att inse att psykologi och andra beteendevetenskaper kan bidra med viktiga pusselbitar.

Why science is not a game of chance

29 Jan, 2019 at 15:54 | Posted in Theory of Science & Methodology | Comments Off on Why science is not a game of chance

cohenIf human scientists could be supposed to play a system of analogous games of chance … the evidential support available for successful scientific hypotheses could be measured by a Pascalian probability-function … But unfortunately the analogy breaks down at several points. The number of co-ordinate alternative outcomes​ that are possible in any one trial of the issue investigated may be infinite, indeterminate, or at least unknowable … And even more importantly, the trial outcomes may not be independent of one another … In short, science is not a game of chance with Nature, and we can grade enumerative induction by an indifference-type Pascalian probability only when we are generalizing about outcomes over a selected finite set of trials in a supposedly genuine game of chance.

Hur kan EU återfå medborgarnas förtroende?

28 Jan, 2019 at 11:16 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Hur kan EU återfå medborgarnas förtroende?

Efter finanskrisen 2008 har antalet miljardärer nästan fördubblats i världen, enligt Oxfam. Sveriges miljardärer sitter idag på förmögenheter som motsvarar ungefär halva Sveriges BNP. Samtidigt har fattigdomen ökat, till och med i EU:s kärnländer. Och i Sverige ökar den relativa fattigdomen, skillnaderna mellan människor blir allt större.

euSedan finanskrisen har regeringarna i samtliga EU-länder satt sin budget på svältkur. Det är både en konsekvens av den nyliberala dogm som råder och att skattebetalare i EU fick hosta upp tusentals miljarder för att rädda bankerna och det finansiella systemet.

Alltfler varnar nu för att en ny finanskris är på väg. Vem ska ta ansvaret för den? Staterna är hårt skuldsatta och medborgarnas tålamod är redan hårt prövat.
Efter finanskrisen 2008 ökade möjligheterna för en ny politik i EU. EU-kommissionen presenterade ett förslag till en skatt på finansiella transaktioner, en variant av Attacrörelsens Tobinskatt. En skatt på handeln med aktier, derivat och obligationer på 0,01-0,1 procent beräknas kunna ge intäkter på nära 600 miljarder kronor per år. Ett tiotal EU-länder var intresserade, men det räckte inte. Ett sätt att öka intresset för en sådan skatt skulle kunna vara att låta huvuddelen av intäkterna gå till att förstärka medlemsländernas nationella budget medan en del skulle kunna öronmärkas för flyktingmottagning och klimatsatsningar.

Om EU ska kunna återfå medborgarnas förtroende krävs politiker som sätter medborgarnas bästa först, inte storföretagen.

Gunilla Andersson & Lars P Syll / Sydsvenska Dagbladet

Beware of health scare stories

27 Jan, 2019 at 18:56 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Beware of health scare stories

spiked: What is your take on the recent Lancet study that claims there is no safe level of alcohol consumption?

David Spiegelhalter: This is a huge study that brings together published evidence from nearly 700 other studies. It is really about how much people are drinking around the world …

pop010In this study, the claim that there’s no safe level of drinking is the weakest part … What I do blame the authors for is that they only communicated relative risk. Lancet guidelines say that the results of risk analyses should always be communicated in terms of absolute risk. In other words, what does it mean for 1,000 people who drink X amount or don’t drink at all? The authors didn’t do this. And there was clearly poor refereeing by the Lancet. But the Lancet’s press office – bless them – did manage to get this data from the authors, which has allowed me to do my own calculations …

Using this study’s own figures, I calculated that 25,000 people would have to consume one drink per day in order for one of them to have a serious alcohol-related condition. That’s the equivalent of consuming 400,000 bottles of gin between them. So an extra drink or two is not very dangerous.

spiked

Tag der Mahnung

27 Jan, 2019 at 16:10 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Tag der Mahnung

 

We remember

27 Jan, 2019 at 12:12 | Posted in Politics & Society | Comments Off on We remember

 

Det svenska skattesystemet

27 Jan, 2019 at 09:58 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

svenska saktter

Och så undrar folk hur det kan komma sig att Sverige är ett av de länder där inkomst- och förmögenhetsskillnader ökar snabbast i världen …

Mervärde i skolan

26 Jan, 2019 at 17:36 | Posted in Education & School | Comments Off on Mervärde i skolan

Hur ska man avgöra hur bra en skola egentligen är? Att bedöma en skola vars samtliga elever är studiebegåvade, studiemotiverade och har starkt föräldrastöd efter samma mall som en skola vars elever kännetecknas av motsatsen är både missvisande och orättvist. Ett vanligt sätt att hantera denna problematik är att undersöka vilket mervärde en skola ger. Även om detta är konceptuellt enkelt så finns det stora problem med sådana mätningar.

juke

En skolas mervärde tas fram genom att undersöka något utfall, exempelvis resultat på nationella prov, samtidigt som man tar hänsyn till någon typ av ingångsvärde, exempelvis resultat på tidigare nationella prov. Skolans mervärde är den genomsnittliga förändringen av elevernas provresultat … Ett uppenbart problem med denna ansats är att skolor, lärare och elever kan ha incitament att på olika sätt visa sig bättre än vad de egentligen är. Detta kan ske genom generös provbedömning, fusk, genom att drilla eleverna på exakt den typ av uppgifter som proven brukar innehålla osv …

Mervärdesmått baserade på prov kan vara värdefulla för att finna problem och styrkor hos lärare, skolor och undervisningssätt men det går inte att bortse från att de går att manipulera och att de är långt ifrån ett sammanfattande kvalitetsmått. Hur allvarliga dessa problem är beror emellertid på hur mervärdesmåtten används och problemen kan antas bli större när starka incitament som knyts till dem. Hur frustrerande det än må vara så finns det därför anledning att vara försiktig med att styra verksamheter med hjälp av mervärdesanalyser. Risken är annars att man får vad man betalar för medan man inte får det man inte betalar för.

Jonas Vlachos/Ekonomistas

Critical rationalism

26 Jan, 2019 at 16:24 | Posted in Theory of Science & Methodology | 3 Comments

critical-rationalist-project-history-philosophy_3For realists, the name of the scientific game is explaining phenomena, not just saving them. Realists typically invoke ‘inference to the best explanation’ [IBE] …

What exactly is the inference in IBE, what are the premises, and what the conclusion? 

The intellectual ancestor of IBE is Peirce’s abduction:

The surprising fact, C, is observed.
But if A were true, C would be a matter of course.
Hence, … A is true.

Here the second premise is a fancy way of saying “A explains C”. Notice that the explanatory hypothesis A figures in this second premise as well as in the conclusion. The argument as a whole does not generate the explanans out of the explanandum. Rather, it seeks to justify the explanatory hypothesis …

Abduction is deductively invalid … [but] there is a way to rescue abduction and IBE … What results, with the missing premise spelled out, is:

It is reasonable to believe that the best available explanation of any fact is true.
F is a fact.
Hypothesis H explains F.
No available competing hypothesis explains F as well as H does.
Therefore, it is reasonable to believe that H is true.

This scheme is valid and instances of it might well be sound. Inferences of this kind are employed in the common affairs of life, in detective stories, and in the sciences …

People object that the best available explanation might be false. Quite so – and so what? It goes without saying that any explanation might be false, in the sense that it is not necessarily true. It is absurd to suppose that the only things we can reasonably believe are necessary truths …

People object that being the best available explanation of a fact does not prove something to be true or even probable. Quite so – and again, so what? The explanationist principle – “It is reasonable to believe that the best available explanation of any fact is true” – means that it is reasonable to believe or think true things that have not been shown to be true or probable, more likely true than not.

Alan Musgrave

Political​ correctness eroding academic freedom in Sweden

26 Jan, 2019 at 14:11 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

pcgm-logoProfessor Emerita Inger Enkvist of Lund University, writing in Göteborgs-Posten on 23 September, said two trends are challenging open debate at universities. These are the trend to “protect students against thoughts that question their beliefs or feelings” and the tendency to treat gender perspectives as being above science …

In her article, Enkvist said that all professors in Sweden now are aware that they might be accused of sexism or racism.

Male teachers have to have their doors open when talking to a woman student and counselling rooms at universities are now built with large glass windows so that everybody can observe what is going on …

For Enkvist, the concern has been fuelled by a much-publicised report by Academic Rights Watch, a foundation for monitoring academic freedom in Sweden, of a student at the medical faculty at Lund University criticising a professor of neurophysiology, Germund Hesslow, for allegedly saying in a lecture that there might be biological differences between men and women.

Hesslow was called to a meeting of the medical degree programme board at Lund University. The chair of the board, Christer Larsson, requested him to modify two of the statements from the lectures: that homosexual women had a “male sexual inclination” and, with regard to transsexualisation, whether “this is a sexual orientation is a question of definition” …

“It is a misunderstanding that this is an exposition of a political agenda,” Hesslow wrote … “My agenda, if it can be characterised as such, is to defend the scientific approach that I think has to dominate all work at a university.”

University World News

Det var en gång en familj

26 Jan, 2019 at 10:47 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Det var en gång en familj

fadimeFrihet är något som många av oss lärt oss ta för givet. Därför är det desto viktigare att radions P1 Dokumentär visar hur fel vi har.

Hedersförtryck tvingar dagligen döttrar och söner att avstå från sin oförytterliga rätt att själva bestämma över sina liv.

Frihet är något vi måste återerövra dag efter dag, år efter år.

Är det värt att ta den kampen?

Ja.

Alltid.

Mot dem som i vårt samhälle vill tvinga andra att leva efter deras egna religiösa eller ‘kulturella’ trosföreställningar och tabun ska samhället vara intolerant. Mot dem som vill tvinga samhället att anpassa lagar och regler till den egna religionens eller ‘kulturens’ tolkningar ska samhället vara intolerant. Mot dem som i handling är intoleranta ska vi inte vara toleranta.

I ett modernt demokratiskt samhälle måste ‘Rule of Law’ gälla.

Alltid.

Och alla.

Is money — really — neutral in the long run?

22 Jan, 2019 at 22:27 | Posted in Economics | 9 Comments

Paul Krugman has repeatedly over the years argued that we should continue to use neoclassical hobby horses like IS-LM and Aggregate Supply-Aggregate Demand models. Here’s one example:

So why do AS-AD? … We do want, somewhere along the way, to get across the notion of the self-correcting economy, the notion that in the long run, we may all be dead, but that we also have a tendency to return to full employment via price flexibility. Or to put it differently, you do want somehow to make clear the notion (which even fairly Keynesian guys like me share) that money is neutral in the long run.

I doubt that Keynes would have been impressed by having his theory being characterized by catchwords like “tendency to return to full employment” and “money is neutral in the long run.”

alfa

One of Keynes’s central tenets — in clear contradistinction to the beliefs of mainstream economists — is that there is no strong automatic tendency for economies to move toward full employment levels in monetary economies.

Money doesn’t matter in mainstream macroeconomic models. But in the real world in which we happen to live, money does certainly matter. Money is not neutral and money matters in both the short run and the long run:

The theory which I desiderate would deal … with an economy in which money plays a part of its own and affects motives and decisions, and is, in short, one of the operative factors in the situation, so that the course of events cannot be predicted in either the long period or in the short, without a knowledge of the behaviour of money between the first state and the last. And it is this which we ought to mean when we speak of a monetary economy.

J. M. Keynes A monetary theory of production (1933)

Next Page »

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.