Thatcher and the neoliberal counterrevolution

11 February, 2016 at 15:35 | Posted in Economics, Politics & Society | 1 Comment

The outstanding faults of the economic society in which we live are its failure to provide for full employment and its arbitrary and inequitable distribution of wealth and incomes … I believe that there is social and psychological justification for significant inequalities of income and wealth, but not for such large disparities as exist to-day.

John Maynard Keynes wrote this in General Theory (1936).

Four decades later the Iron Lady appeared in the Parliament with this gobsmacking attempt at explaining away the problem:

It’s hardly surprising that Pinochet-lovers like Margaret Thatcher and other neoliberals of the same ilk had this rather debonair attitude on rising inequality. But how about economists?

Economists are not rewarded for studying the economy. That is why almost everyone in the profession missed the $8 trillion housing bubble, the collapse of which stands to cost the country more than $7 trillion in lost output according to the Congressional Budget Office (that comes to around $60,000 per household).

Few if any economists lost their 6-figure paychecks for this disastrous mistake. But most economists are not paid for knowing about the economy. They are paid for telling stories that justify giving more money to rich people. Hence we can look forward to many more people telling us that all the money going to the rich was just the natural workings of the economy. When it comes to all the government rules and regulations that shifted income upward, they just don’t know what you’re talking about.

Dean Baker

In case you’re in doubt, you might better have a look at e. g. what Harvard economist and George Bush advisor Greg Mankiw writes on the rising inequality we have seen for the last 30 years in both the US and elsewhere in Western societies:

Even if the income gains are in the top 1 percent, why does that imply that the right story is not about education? …

It may be better to think of the return to education as stochastic. Education not only increases the average income a person will earn, but it also changes the entire distribution of possible life outcomes. It does not guarantee that a person will end up in the top 1 percent, but it increases the likelihood. I have not seen any data on this, but I am willing to bet that the top 1 percent are more educated than the average American …

The rising inequality that has been going on in our societies since the Reagan-Thatcher era is outrageous. Income and wealth has increasingly been concentrated in the hands of a very small and privileged elite. And a society where we allow the inequality of incomes and wealth to increase without bounds, sooner or later implodes. The cement that keeps us together erodes and in the end we are only left with people dipped in Reagan-Thatcher libertarian egoism and greed.

Now, more than ever, is it high time to reawaken Keynes’s dream of a more egalitarian society and once and for all put an end to the neoliberal counterrevolution!

Prayer (personal)

3 February, 2016 at 13:27 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

This one is for you — all you brothers and sisters, struggling to survive in civil wars, or forced to flee your homes, risking your lives on your way to my country — Sweden — or other countries in Europe.

May God be with you.

Krugman — a Vichy Left coward?

27 January, 2016 at 23:53 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

cowardly-lionPaul Krugman’s recent posts have been most peculiar. Several have looked uncomfortably like special pleading for political figures he likes, notably Hillary Clinton. He has, in my judgement, stooped rather far down in attacking people well below him in the public relations food chain …

Perhaps the most egregious and clearest cut case is his refusal to address the substance of a completely legitimate, well-documented article by David Dayen outing Krugman, and to a lesser degree, his fellow traveler Mike Konczal, in abjectly misrepresenting Sanders’ financial reform proposals …

The Krugman that was early to stand up to the Iraq War, who was incisive before and during the crisis has been very much in absence since Obama took office. It’s hard to understand the loss of intellectual independence. That may not make Krugman any worse than other Democratic party apparatchiks, but he continues to believe he is other than that, and the lashing out at Dayen looks like a wounded denial of his current role. Krugman and Konczal need to be seen as what they are: part of the Vichy Left brand cover for the Democratic party messaging apparatus. Krugman, sadly, has chosen to diminish himself for a not very worthy cause.

Yves Smith/Naked Capitalism

Thatcher policies for dummies

27 January, 2016 at 15:47 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

CEl6MKTWMAETZxT

thatrcheronedirection

Fadime Sahindal

21 January, 2016 at 09:02 | Posted in Politics & Society | Leave a comment
Till Fadime Sahindal, född 2 april 1975 i Turkiet, mördad 21 januari 2002 i Sverige

fadimeI Sverige har vi länge okritiskt omhuldat en ospecificerad och odefinierad mångkulturalism. Om vi med mångkulturalism menar att det med kulturell tillhörighet och identitet också kommer specifika moraliska, etiska och politiska rättigheter och skyldigheter, talar vi om normativ multikulturalism. Att acceptera normativ mångkulturalism, innebär att också tolerera oacceptabel intolerans, eftersom den normativa mångkulturalismen innebär att specifika kulturella gruppers rättigheter kan komma att ges högre dignitet än samhällsmedborgarens allmänmänskliga rättigheter – och därigenom indirekt blir till försvar för dessa gruppers intolerans.

Den normativa mångkulturalismen innebär att individer på ett oacceptabelt sätt reduceras till att vara passiva medlemmar av kultur- eller identitetsbärande grupper. Men de som i vårt samhälle visar att de inte respekterar andra människors rättigheter, kan inte räkna med att vi ska vara toleranta mot dem.

Mot dem som i vårt samhälle vill tvinga andra att leva efter deras egna religiösa, kulturella eller ideologiska trosföreställningar och tabun, ska samhället vara intolerant. Mot dem som vill tvinga samhället att anpassa lagar och regler till den egna religionens, kulturens eller gruppens tolkningar, ska samhället vara intolerant.


DE DÖDA

De döda skall icke tiga men tala.
Förskingrad plåga skall finna sin röst,
och när cellernas råttor och mördarnas kolvar
förvandlats till aska och urgammalt stoft
skall kometens parabel och stjärnornas vågspel
ännu vittna om dessa som föll mot sin mur:
tvagna i eld men inte förbrunna till glöd,
förtrampade slagna men utan ett sår på sin kropp,
och ögon som stirrat i fasa skall öppnas i frid,
och de döda skall icke tiga men tala.

Om de döda skall inte tigas men talas.
Fast stympade strypta i maktens cell,
glasartade beledda i cyniska väntrum
där döden har klistrat sin freds propaganda,
skall de vila länge i samvetets montrar.
balsamerade av sanning och tvagna i eld,
och de som redan har stupat skall icke brytas,
och den som tiggde nåd i ett ögonblicks glömska
skall resa sig och vittna om det som inte brytes,
för de döda skall inte tiga men tala.

Nej, de döda skall icke tiga men tala.
De som kände triumf på sin nacke skall höja sitt huvud,
och de som kvävdes av rök skall se klart,
de som pinades galna skall flöda som källor,
de som föll för sin motsats skall själva fälla,
de som dräptes med bly skall dräpa med eld,
de som vräktes av vågor skall själva bli storm.
Och de döda skall icke tiga men tala.

                                           Erik Lindegren

Rule of law

16 January, 2016 at 17:30 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

asa

Den 21 januari är det fjorton år sedan Fadime Sahindal mördades; hennes pappa vägrade låta henne välja sitt liv. Den gången var det laddat att tala om hedersrelaterat våld, om miljöer där släktens rykte hängde på kvinnornas dygd. Tidigare hade kulturella olikheter rentav betraktats som förmildrande omständigheter.

Sådan kulturrelativism är lyckligtvis historia. Men fortfarande lever tiotusentals unga svenskar i miljöer präglade av hederskultur och vittnesmål från förorter avslöjar att självutnämnda väktarråd kringskär kvinnors frihet.

I Afghanistan behandlas många kvinnor illa. I Saudiarabien får kvinnor inte köra bil. I Iran beskär mullorna kvinnors livssfär. Det måste gå att säga att det finns kulturella skillnader i synen på kvinnor och sexualitet. Det måste gå att säga att många pojkar och män som vuxit upp i patriarkala kulturer bär detta med sig – också till Sverige. Att bara väsa “rasist” gör det hopplöst att komma åt problemen.

Kvinnor och män har samma värde. Alla som lever i Sverige måste respektera detta.

Heidi Avellan/Sydsvenskan

Sverige ska vara ett öppet land. En del av världssamfundet.

Men det ska också vara ett land som slår fast att de landvinningar i termer av jämlikhet, öppenhet och tolerans som vi tillkämpat oss under sekler inte är förhandlingsbara.

Människor som kommer till vårt land ska åtnjuta dessa rättigheter och friheter.

Men med dessa rättigheter och friheter kommer också en skyldighet. Alla — utan undantag — måste också acceptera att i vårt land gäller en lag — lika för alla.

Rule of law.

I Köln, Hamburg och Stockholm utmanas stadens och statens rättsordning av grupper som, oavsett deras skiftande etnicitet, förefaller omfatta just stamtänkandets normer. I vetskap om att man inte riskerar stamkulturens vedergällning och i avsaknad av lojalitet mot det omgivande samhället ser man sig fri att behandla oskyddade kvinnor som byten. Det mest bekymmersamma med denna utveckling är kanske den liberala medborgargemenskapens undfallenhet. En långtgående kulturrelativism har medfört en sorts förvärvad stupiditet, som gör att man hellre söker förtiga kulturrelaterade problem och låtsas som om de inte finns än att åtgärda dem. Alternativt skuldbelägger man sig själv, för att slippa ta i den besvärliga konflikten med Den Andre.

Per Bauhn

Je suis Charlie encore aujourd’hui

9 January, 2016 at 11:18 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

Ska vi kunna leva tillsammans, människor från olika länder, kulturer och religioner, så måste det finnas tydliga spelregler:

Detta gäller i Sverige. För alla.

Respekt för lagen, för demokrati och mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet, allas lika värde och individens rätt att välja sitt liv. När väl det är på plats står det var och en fritt att tillbe sin gud, bära slöja och fira jul, pesach, eid al-fitr. Eller låta bli.

54adfbdacf62d.image
 
Det är särskilt viktigt nu, när flyktingströmmen fört så många nya människor hit … Redan hörs oroande rapporter från invandrartäta områden: skäggmän kringskär kvinnors frihet, har åsikt om klädsel och vandel, här som i det gamla hemlandet.

Oacceptabelt är bara förnamnet … Ingen får tumma på kvinnors mänskliga rättigheter, oavsett religion, kultur och familjeförhållanden. Ingen får frånta unga rätten till sexualundervisning. Ingen får vända bort blicken när en tjej inte kommer tillbaka efter semestern i det gamla hemlandet – eller återvänder bortlovad. Ingen får blunda för att inte alla unga i Sverige tillåts välja sitt liv. Ingen får böja sig för patriarkala kulturers urtida krav på att få kuva kvinnor, kräva lydnad och kyskhet, beskriva släktens heder utifrån kvinnornas dygd. Inte heller svenska myndigheter som vill slippa bråk och kallar det “respekt”.

Detta kräver tydliga spelregler och stort mod. Men det är alldeles nödvändigt för vårt sätt att leva, tillsammans i frihet. Och ett bra sätt att fira 250 år av fria ord.

Heidi Avellan/SDS

Kultur, identitet, etnicitet, genus, religiositet får aldrig accepteras som grund för intolerans i politiska och medborgerliga hänseenden. I ett modernt demokratiskt samhälle måste människor som tillhör dessa olika grupper kunna räkna med att samhället också skyddar dem mot intoleransens övergrepp. Alla medborgare måste ha friheten och rätten att också ifrågasätta och lämna den egna gruppen. Mot dem som inte accepterar den toleransen måste vi vara intoleranta.

I Sverige har vi länge okritiskt omhuldat en ospecificerad och odefinierad mångkulturalism. Om vi med mångkulturalism menar att det i vårt samhälle finns flera olika kulturer ställer detta inte till med problem. Då är vi alla mångkulturalister.

Men om vi med mångkulturalism menar att det med kulturell tillhörighet och identitet också kommer specifika moraliska, etiska och politiska rättigheter och skyldigheter, talar vi om något helt annat. Då talar vi om normativ mångkulturalism. Och att acceptera normativ mångkulturalism, innebär också att tolerera oacceptabel intolerans, eftersom den normativa mångkulturalismen innebär att specifika kulturella gruppers rättigheter kan komma att ges högre dignitet än samhällsmedborgarens allmänmänskliga rättigheter – och därigenom indirekt bli till försvar för dessa gruppers (eventuella) intolerans. I ett normativt mångkulturalistiskt samhälle kan institutioner och regelverk användas för att inskränka människors frihet utifrån oacceptabla och intoleranta kulturella värderingar.

Den normativa mångkulturalismen innebär precis som främlingsfientlighet och rasism att individer på ett oacceptabelt sätt reduceras till att vara passiva medlemmar av kultur- eller identitetsbärande grupper. Men tolerans innebär inte att vi måste ha en värderelativistisk inställning till identitet och kultur. De som i vårt samhälle i handling visar att de inte respekterar andra människors rättigheter, kan inte räkna med att vi ska vara toleranta mot dem. De som med våld vill tvinga andra människor att underordna sig en speciell grupps religion, ideologi eller ”kultur” är själva ansvariga för den intolerans de måste bemötas med.

Om vi ska värna om det moderna demokratiska samhällets landvinningar måste samhället vara intolerant mot den intoleranta normativa mångkulturalismen. Och då kan inte samhället själv omhulda en normativ mångkulturalism. I ett modernt demokratiskt samhälle måste rule of law gälla – och gälla alla!

Mot dem som i vårt samhälle vill tvinga andra att leva efter deras egna religiösa, kulturella eller ideologiska trosföreställningar och tabun, ska samhället vara intolerant. Mot dem som vill tvinga samhället att anpassa lagar och regler till den egna religionens, kulturens eller gruppens tolkningar, ska samhället vara intolerant. Mot dem som i handling är intoleranta ska vi inte vara toleranta.

Courage

2 January, 2016 at 13:28 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

Dignity, a better life, or justice and rule of law, are things worth fighting for. Not to step back – in spite of confronting the mighty and powerful – creates courageous acts that stay in our memories and means something – as when Rosa Parks sixty years ago, on December 1, 1955, in Montgomery, Alabama, refused to give up her seat to make room for a white passenger.

Bravest of the brave

5 December, 2015 at 16:16 | Posted in Economics, Politics & Society | Leave a comment

Dan-Ellsberg-edward-snowden

Edward Snowden and Daniel Ellsberg.
Bravest of the brave.
Never give in.
Never give up.

My friends — you bow to no one
 

Neoliberalism

28 November, 2015 at 12:05 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

 

Neoliberal privatization — what a great idea …

Next Page »

Blog at WordPress.com. | The Pool Theme.
Entries and comments feeds.