Modell och verklighet i ekonomisk teori

12 Dec, 2019 at 17:15 | Posted in Economics | 1 Comment

Ofta är tanken hos mainstreamekonomer att modeller och teorier genom »successiva approximationer« ska närma sig »sanningen« genom att inkorporera fler och fler faktorer och genom att släppa efter på de idealiserande antagandena.

polomarkDetta användande av »isolering« och »successiva approximationer« som ett slags heuristisk metod är inte övertygande. För att metoden ska fungera väl krävs både att de faktorer man studerar i »isolering« ska vara verkliga kausala faktorer eller tendenser och att de studerade faktorernas effekter kan behandlas var för sig samt adderas och interagera på ett mekaniskt sätt. Rationalitets- och
maximeringsantaganden i mainstreamteorin återger dock inga verkliga kausala samband eller tendenser utan oftast bara mer eller mindre miss-visande fiktioner. Det är svårt att föreställa sig att komplexa ekonomiska företeelser skulle kunna behandlas på ett adekvat sätt genom att betraktas som om de existerade separat eller isolerat från varandra. Ekonomiska sammanhang är i grunden kontextuella och öppna. De utesluter därför generellt möjligheten att behandla ekonomin som om dess orsaksfaktorer skulle kunna kombineras mekaniskt. Det är inte uppenbart vad för slags intressanta och relevanta slutsatser som kan dras om vår ekonomi med hjälp av »successiva approximationer« från antaganden om allvetande och ofelbara individer och företag. Är själva startpunkten fel, blir också slutprodukten fel. Analysen bidrar inte till att förklara samhällets och ekonomins generativa mekanismer och krafter. Den leder oss bara vilse.

Lars P Syll

1 Comment

  1. Vore det inte egentligen rimligast att studera ekonomiska teorier utgående från antagandet att det resultat som uppnåddes under deras hegemoni faktiskt var vad de avsåg att uppnå? Som till exempel att den nyliberala modellen från Milton Friedman mfl. faktiskt var avsedd att skapa en större förmögenhets- och inkomstspridning genom kraftigt ökade arbetsfria realinkomster från kapital.
    Alternativet är – åtminstone som jag ser det – att nöja sig med att ekonomisk teori är helt irrelevant för den ekonomiska verkligheten, som alltså inte ens har någon funktion som idélära utan enbart är en akademisk hejarklack till vad den reellt existerande kapitalismens spetsar väljer att göra.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.