ESO-rapport om flyktinginvandringens offentligfinansiella kostnader

3 Jun, 2018 at 17:53 | Posted in Politics & Society | Comments Off on ESO-rapport om flyktinginvandringens offentligfinansiella kostnader

joaI studien görs också en prognos av flyktinginvandringens, inklusive flykting-anhöriginvandringens, långsiktiga offentligfinansiella påverkan. Denna prognos utnyttjar det faktum att flyktingars sysselsättningsutveckling varit ganska stabil för varje givet ursprungsland för de flyktingar som anlänt de senaste 20 åren, vilket ökar rimligheten i ett antagande om att liknande sysselsättningsutveckling kommer att gälla också i framtiden. Som grund för prognosen används data från år 2015 till att beräkna flyktingars och flyktinganhörigas nettobidrag till den offentliga sektorns finanser som funktion av ålder och antal år sedan invandring. Detta görs separat för flyktinginvandrare från länder med historiskt hög integrationspotential och från länder med historiskt låg potential. Ett genomsnitt mellan resultaten för dessa två grupper antas representera en genomsnittlig flykting som anländer idag eller i framtiden.

Resultaten visar att flyktinginvandringen är en offentligfinansiell kostnad för Sverige, på både kort och lång sikt. Störst är kostnaden de första åren efter invandring. Under en begränsad period ger den genomsnittliga flyktingen ett positivt nettobidrag till de offentliga finanserna, men detta är inte tillräckligt stort för att täcka det initiala underskottet och det som uppkommer vid pensionsålder. Osäkerheten i beräkningarna är stor, men indikerar att nettoomfördelningen via de offentliga finanserna till en genomsnittlig flykting under hela dennas livstid i Sverige uppgår till i genomsnitt 74 000 kronor per år. Som jämförelse var omfördelningen till en genomsnittlig flykting i Sveriges befolkning 2015 cirka 60 000 kronor.

Joakim Ruist

Här fanns det som alltid möjlighet för SvT att föra en intressant och viktig diskussion om ett brännande ämne som engagerar många i vårt samhälle. I stället valde man — som vanligt — att försöka förvandla information och kunskap till pajaskonster. Här kan man inte annat än — som flera andra kommentatorer — konstatera att det är bedrövligt att svensk public service media inte håller högre nivå.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.