Kulturrelativism får aldrig förväxlas med tolerans!

13 June, 2015 at 10:30 | Posted in Economics | Comments Off on Kulturrelativism får aldrig förväxlas med tolerans!

Det finns platser där undantaget blivit regel. Brottsförebyggande rådet, Brå, talar om enklaver där svensk lag inte längre gäller. Då handlar det om kriminalitet. Men uppenbarligen finns det också andra egna regler och normer.

Platser i Sverige som inte är Sverige.

Går vi med på att ha det så? Får snällism och menlöshet råda, så att det i vissa sammanhang går att pruta på det självklara – som att i Sverige gäller svensk lag och här ska kvinnor och män ha samma skyldigheter, rättigheter och möjligheter?

Svaret måste vara nej.

fadime Men i praktiken blir det ett ja varje gång myndigheter viker undan för hederskultur och varje gång ett barn “slipper” simundervisning …

Det finns saker för triviala för att behöva sägas. Som att i Sverige gäller svensk lag.

Men när jag deltar i debatter om religion och värderingar visar det sig att det inte alls är självklart. Kravet att också unga flickor från andra kulturer ska få välja sitt liv och delta i simundervisningen avfärdas som okunskap eller fördomar – det är jag som inte har förstått, det är jag som är rabiat.

En del hävdar att eftersom sharialagar är en del av islam så står de över svensk lag. Någon vidhåller att familjens rätt att styra över sina barn är absolut. Medan socialarbetare och kyrkans män tiger i församlingen …

Därför måste det upprepas:

I Sverige ska alla lyda lagen och respektera jämlikhet och jämställdhet, demokrati, mänskliga rättigheter samt varje individs rätt att välja sitt liv.

Alla.

När väl det är på plats står det var och en fritt att tillbe sin gud, bära slöja och fira jul, pesach, eid al-fitr. Eller låta bli.

Men då måste samhället våga vara mycket tydligt med detta. Det är inte enkelt, men alldeles nödvändigt.

Sverige får inte svika dem som kom hit på flykt undan förtryck. Kulturrelativism får aldrig förväxlas med tolerans.

Heidi Avellan/Sydsvenskan

Det är sällan man numera har anledning med gillande citera Sydsvenskan.

Dagens artikel om kulturrelativism, skriven av tidningens politiska chefredaktör Heidi Avellan är ett lysande undantag.

Kultur, identitet, etnicitet, genus, religiositet får aldrig accepteras som grund för intolerans i politiska och medborgerliga hänseenden. I ett modernt demokratiskt samhälle måste människor som tillhör dessa olika grupper kunna räkna med att samhället också skyddar dem mot intoleransens övergrepp. Alla medborgare måste ha friheten och rätten att också ifrågasätta och lämna den egna gruppen. Mot dem som inte accepterar den toleransen måste vi vara intoleranta.

I Sverige har vi länge okritiskt omhuldat en ospecificerad och odefinierad mångkulturalism. Om vi med mångkulturalism menar att det i vårt samhälle finns flera olika kulturer ställer detta inte till med problem. Då är vi alla mångkulturalister.

Men om vi med mångkulturalism menar att det med kulturell tillhörighet och identitet också kommer specifika moraliska, etiska och politiska rättigheter och skyldigheter, talar vi om något helt annat. Då talar vi om normativ mångkulturalism. Och att acceptera normativ mångkulturalism, innebär också att tolerera oacceptabel intolerans, eftersom den normativa mångkulturalismen innebär att specifika kulturella gruppers rättigheter kan komma att ges högre dignitet än samhällsmedborgarens allmänmänskliga rättigheter – och därigenom indirekt bli till försvar för dessa gruppers (eventuella) intolerans. I ett normativt mångkulturalistiskt samhälle kan institutioner och regelverk användas för att inskränka människors frihet utifrån oacceptabla och intoleranta kulturella värderingar.

Den normativa mångkulturalismen innebär precis som främlingsfientlighet och rasism att individer på ett oacceptabelt sätt reduceras till att vara passiva medlemmar av kultur- eller identitetsbärande grupper. Men tolerans innebär inte att vi måste ha en värderelativistisk inställning till identitet och kultur. De som i vårt samhälle i handling visar att de inte respekterar andra människors rättigheter, kan inte räkna med att vi ska vara toleranta mot dem. De som med våld vill tvinga andra människor att underordna sig en speciell grupps religion, ideologi eller ”kultur” är själva ansvariga för den intolerans de måste bemötas med.

Om vi ska värna om det moderna demokratiska samhällets landvinningar måste samhället vara intolerant mot den intoleranta normativa mångkulturalismen. Och då kan inte samhället själv omhulda en normativ mångkulturalism. I ett modernt demokratiskt samhälle måste rule of law gälla – och gälla alla!

Mot dem som i vårt samhälle vill tvinga andra att leva efter deras egna religiösa, kulturella eller ideologiska trosföreställningar och tabun, ska samhället vara intolerant. Mot dem som vill tvinga samhället att anpassa lagar och regler till den egna religionens, kulturens eller gruppens tolkningar, ska samhället vara intolerant. Mot dem som i handling är intoleranta ska vi inte vara toleranta.

Därför måste det upprepas. I Sverige har vi en lag. Och den gäller för alla. Punkt slut.

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.