Bobubblan och hushållens skulder

2 Dec, 2014 at 10:15 | Posted in Economics, Politics & Society | Comments Off on Bobubblan och hushållens skulder

Visst stämmer det att flera studier som har undersökt hur länders aggregerade skuldkvoter hänger samman med makroekonomiska eller finansiella kriser har haft lättare att se ett tydligt samband med skuldkvotens tillväxttakt än med dess nivå (ett undantag är min egen studie). Man ska dock inte dra alltför stora växlar av det uteblivna sambandet när datatillgången är starkt begränsad. Vilken nivå som, eventuellt, är riskabel kan variera mellan länder och över tiden. Eftersom sådan variation är svår att fånga i datamaterialet kan det i empiriska studier vara lämpligt att använda krediternas tillväxttakt som förklaringsvariabel …

housing-bubble4Dessutom finns det flera internationella studier baserade på detaljerade hushållsdata som tyder på att hushåll med stora skulder (ofta i förhållande till bostadens värde) reagerade genom att dra ner konsumtionen kraftigt under finanskrisen, trots att deras betalningsförmåga inte var hotad. Det är precis sådana risker med hög skuldsättning som Riksbanken lyfter fram i sin analys, och med ungefär samma litteraturreferenser som Finansinspektionen.

Nu har det blivit mycket fokus på om det är nivån eller tillväxten i skulder som spelar roll. Det är egentligen olyckligt eftersom Riksbankens analys inte baseras enbart på skuldkvotens nivå. Även vi på Riksbanken ser en snabb kredittillväxt som en riskfaktor, och även vi har noterat att hushållens skuldkvot har ökat långsammare sedan 2010. Men vi ser nu tecken på att skulderna återigen börjar växa betydligt snabbare än inkomsterna. Enligt vår senaste prognos, där vi inte har tagit hänsyn till Finansinspektionens amorteringsförslag, skulle skuldkvoten växa med 12 procentenheter under de kommande tre åren. Jag ser därför inspektionens amorteringsförslag som en lämplig åtgärd för att bromsa en fortsatt skulduppbyggnad.

Vice riksbankschef Martin Flodén

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.