L E O Svensson och den svenska Phillipskurvans stabilitet

20 Nov, 2014 at 17:05 | Posted in Statistics & Econometrics | Comments Off on L E O Svensson och den svenska Phillipskurvans stabilitet

Inflationsförväntningarnas roll: Som svar på vårt påpekande att hans ekonometriska kalkyler inte är robusta, redogör Svensson i sina två inlägg för hur han kommer fram till att inflationsförväntningarna inte är signifikanta. Han avslutar sitt första inlägg med en uppmaning till andra att kontrollera resultaten. Det är precis vad vi gjort. Vi har använt hans datakällor och modeller för att replikera hans beräkningar — enligt vedertagen vetenskaplig metod …
slide_19
Här vill vi komma med ett viktigt påpekande som gäller både för Svenssons och våra beräkningar. I alla ekonometriska studier tvingas forskaren göra olika antaganden rörande hur modellen, i vårt fall Phillipskurvan, bör specificeras och rörande de ekonometriska metoder som modellen ska skattas med. I vår och i Svenssons studie finns i huvudsak två ekonometriska problem att lösa, vilka vi diskuterar i detalj nedan. Dessa problem gäller tidsförskjuten data samt överlappande data. Svensson väljer en metod som tar hänsyn till ett av dessa problem medan vi väljer en annan metod som tar har hänsyn till bägge. Vi säger inte att vår metod är den bästa eller att Svenssons är den sämsta. Båda har sina för- och nackdelar – som vi diskuterar i vår studie och i det bifogade appendixet. Det centrala budskapet med våra skattningar är att valet av metod påverkar resultaten på ett sådant sätt att vi inte kan dra bestämda slutsatser om penningpolitikens effekter.

Lars Jonung & Fredrik N G Andersson

Lars E O Svensson svarar på kritiken här.

Och för en vecka sedan skrev yours truly

Rigour and elegance in the analysis does not make up for the gap between reality and model. It is the distribution of the phenomena in itself and not its estimation that ought to be at the centre of the stage. A crucial ingredient to any economic theory that wants to use probabilistic models should be a convincing argument for the view that “there can be no harm in considering economic variables as stochastic variables” [Haavelmo 1943:13]. In most cases no such arguments are given.

Of course you are entitled – like Haavelmo and his modern probabilistic followers – to express a hope “at a metaphysical level” that there are invariant features of reality to uncover and that also show up at the empirical level of observations as some kind of regularities.

But is it a justifiable hope? I have serious doubts. The kind of regularities you may hope to find in society is not to be found in the domain of surface phenomena, but rather at the level of causal mechanisms, powers and capacities. Persistence and generality has to be looked out for at an underlying deep level. Most econometricians do not want to visit that playground. They are content with setting up theoretical models that give us correlations and eventually “mimic” existing causal properties.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.