Dags att ompröva Riksbankens och penningpolitikens mål

12 Nov, 2014 at 14:09 | Posted in Economics | Comments Off on Dags att ompröva Riksbankens och penningpolitikens mål

Med anledning av den pågående kontroversen mellan två prominenta ekonom-Lars — Jonung och Svensson — kan det kanske också vara intressant med ett annat perspektiv på penningpolitiken som en tredje ekonom-Lars — Syll — fört fram …

De senaste två decennierna har Sverige, oavsett regering, haft högre arbetslöshet än vad som var fallet under de tre decennierna dessförinnan. Detta sammanfaller i tid med när penningpolitiken lades om till ensidig inflationsbekämpning. Det är dags att förutsättningslöst pröva denna politik.

Situationen på 1990-­talet var till stor del ett resultat av den finanskris och ekonomiska turbulens som inledde decenniet. Men det får betraktas som anmärkningsvärt att arbetslösheten därefter enligt de vanliga definitionerna och mätmetoderna aldrig sjunkit under fyra procent, möjligen med undantag för enstaka mycket korta tidsperioder.

14-svyle-543753197204a4881

I dag har Riksbanken som huvudsakligt mål att stabilisera inflationstakten kring två procent. Denna politik bygger i grund och botten på föreställningen att expansiv finans-­ och penningpolitik inte kan påverka arbetslösheten på lång sikt, och att valet av inflationstakt därför inte har någon stor betydelse för arbetslösheten. Denna politik växte fram i en speciell tidsperiod, präglad av kraftig inflation och i kölvattnet av tidigare misslyckade försök att stävja denna. En växande mängd forskning utifrån olika perspektiv tyder dock på att denna politik måste förändras om Sverige ska lyckas pressa ned arbetslösheten …

Enligt standardmodellerna kan penningpolitiken inte sänka arbetslösheten på lång sikt. Förutsättningen för denna slutsats är ett antagande om att investeringstakten inte påverkar arbetslösheten annat än tillfälligt.

Samtidigt finns det empirisk forskning som tyder på motsatsen – att investeringstakten har stor betydelse för arbetslösheten på såväl kort som lång sikt. Flera studier har bland annat presenterats av ekonomerna Robert Rowthorn och Engelbert Stockhammer, båda verksamma i Storbritannien. Ökad investeringstakt tenderar enligt dessa studier att öka efterfrågan på arbetskraft samtidigt som inflationstakten påverkas av fler faktorer än endast arbetslösheten. Investeringstakten kan i sin tur påverkas av riksbankens räntesättning. Resultaten tyder därför på att både investeringstakten och penningpolitiken kan påverka den långsiktiga jämviktsarbetslösheten …

Det är viktigt att förstå att det inte finns en konsensus inom nationalekonomin rörande hur penningpolitiken bör utformas. Det finns i dag en växande medvetenhet om att de teorier som nuvarande penningpolitik bygger på har brister. Samtidigt har penningpolitikens betydelse för arbetslösheten till stor del lyst med sin frånvaro i Sverige de senaste decennierna.

Det är därför hög tid att föra upp dessa frågor på den politiska dagordningen. Regeringen bör snarast tillsätta en utredning som förutsättningslöst prövar frågan utifrån forskningsläget och de senaste decenniernas erfarenheter.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.