Fem skäl att ifrågasätta randomiserade kontrollstudier

23 Aug, 2014 at 10:17 | Posted in Theory of Science & Methodology | Comments Off on Fem skäl att ifrågasätta randomiserade kontrollstudier

rctYours truly har i ett antal artiklar här på bloggen — se t. ex. här, här och här — ifrågasatt värdet av randomiserade kontrollstudier (RKS) utifrån vetenskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkter. I ett läsvärt gästinläggekonomistas ifrågasätter Björn Ekman starkt värdet av RKS som vägledning för biståndsarbete:

Randomisering är svårt. Det är i själva verket så knepigt att uppnå en ”ren” randomisering att det till och med kan vara en utmaning i laboratoriemiljö, dvs där metoden först uppstod och där man, i princip, kan kontrollera för alla de faktorer som man vill ta hänsyn till …

Randomisering behövs inte …

Randomisering svarar bara delvis på relevanta frågor. Ett problem med RKS-insatser som till och med många ”randomistas” åtminstone delvis håller med om är de relativt begränsade frågor som en sådan typ av insats ger svar på. Grovt sagt så svarar en randomiserad studie på om just den här insatsen fungerade just i denna kontext vid den här tidpunkten, dvs den har hög intern validitet. Det är inte oväsentliga svar, men de ger inte vid handen om insatsen bör utvidgas till andra områden och förhållanden. För svar på sådana frågor behövs studier med hög extern validitet.

Randomisering är inte tillämpbart inom stora delar av biståndet. Det är mycket möjligt, kanske till och med troligt, att det finns biståndsfinansierade projekt och insatser som bör designas och genomföras på ett randomiserat sätt för att utvärdera dess effekter. Men, de insatserna tillhör sannolikt minoriteten av allt det som finansieras av bistånd. Det allra mesta går inte att genomföra på ett slumpmässigt och kontrollerat sätt.

Dessutom finns det uppenbara etiska aspekter på en insats genomförande där man ger en grupp ett bevisligen effektivt medel, medan en annan grupp inte tilldelas samma medel …

Randomisering är inte kostnadseffektivt. Att genomföra en randomiserad kontrollstudie är dyrt, väldigt dyrt.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.