Reinhart-Rogoff och EU:s normpolitiska åtstramning

10 May, 2013 at 10:44 | Posted in Economics, Politics & Society | 1 Comment

Det brukar kallas normpolitik, föreställningen att det finns tumregler som hjälper finansministrar och centralbankschefer att fatta rätt beslut. Ekonomi är ju, när allt kommer omkring, för svårt och komplicerat för vanliga politiker, för att inte tala om okunniga medborgare. Bättre då att låta normer automatiskt fatta de rätta, de nödvändiga besluten. Regler är dessutom okänsliga för opinion, till skillnad från politiker som alltför ofta försöker infria de vallöften de har gett sina väljare.

hermeleJag skämtar, men ämnet är allvarligt: under de senaste tjugo åren har normer och regler kommit att dominera den faktiskt förda ekonomiska politiken. Ett av de tydligaste tecknen är EU:s Maastrichtfördrag från 1992 som lade grunden för den gemensamma valutan, euron. För att få komma med i euron måste länder uppfylla så kallade konvergenskriterier: inflationen måste vara under 2 procent, budgetunderskottet inte större än 3 procent av bnp, och statsskulden ska inte överstiga 60 procent av bnp. Lägg märke till att ingenting sägs om hur hög arbetslösheten får vara …

Det är i det sammanhanget man kan förstå uppmärksamheten kring en kort artikel av ekonomerna Carmen Reinhart och Kenneth Rogoff – ”Growth in a Time of Debt”, publicerad i American Economic Review 2010. Reinhart och Rogoff hävdar att gränsen för en ansvarsfull politik går vid en historiskt fastställd ”skuldtröskel” om 90 procent av bnp …

För några veckor sedan avslöjade dock en granskning genomförd av Thomas Herndon vid Massachusetts universitet i Amherst att Reinhart och Rogoffs ”skuldtröskel” bygger på två fel: dels har de glömt att ta med flera länder som ingick i deras databas när de sammanfattar sin statistik – ett misstag som författarna erkänt – dels hade de räknat varje tillväxt eller nedgång lika oavsett hur länge den varat … Det leder hela resultatet i konservativ riktning, mot lägre skuldsättning och mer åtstramning …

Det allvarliga med Reinhart och Rogoffs felaktiga artikel är inte att den skulle leda till omedelbara drakoniska åtstramningar över hela linjen.

Nej, det verkligt oroande i deras nu avklädda räkneövningar är att de rättfärdigar normpolitik, som om det faktiskt skulle gå att fastställa vad som är en rimlig skuldsättning eller inflation en gång för alla, för alla länder, för alla tider. Därmed stöder Reinhart och Rogoff alla dem som vill minska valda församlingars och valda politikers handlingsutrymme. Normerna och tumreglerna visar sig alltså vara i högsta grad politiska, inte objektiva, vetenskapligt fastställda sanningar.

Det är något att lägga på minnet för de krisande euro-länderna.

Kenneth Hermele

1 Comment

  1. Sorry to ‘crash’ this comment in English. I saw the names and remembered the botched Excel Spreadsheet.
    Proffessor Syll I apologise for encouraging the (epically nasty I think)adherent of the Austrian school on the other thread to continue posting. If I re-attract his trollish attention here I apologise in advance. Since I haven’t been blocked yet I presume that I’m not too vexatious?


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.