Någonting är ruttet i svensk högskoleutbildning

8 October, 2012 at 11:04 | Posted in Education & School | Comments Off on Någonting är ruttet i svensk högskoleutbildning

Per Sonnerby har idag en angelägen och intressant artikel i DN om svensk högskoleutbildning:

Allt fler studenter med allt sämre förkunskaper verkar studera allt färre timmar under allt fler år. Det medför betydande kostnader för samhället, och för studenterna själva. Högskolesektorn står inför betydande utmaningar. Fler studenter bör ha arbetsveckor som liknar löntagares. Många utbildningar kan också förbereda studenterna bättre för arbetsmarknaden.
Sedan början av 1990-talet har antalet studenter i högskolan mer än fördubblats. I Sverige – liksom i de flesta jämförbara länder – har närmare 50 procent av den yngre arbetskraften högskoleutbildning. De direkta offentliga utgifterna för svensk högskola, inklusive studiestödet, är kring 40 miljarder kronor per år. De samhällsekonomiska kostnaderna är långt högre.

Sedan början av 1990-talet har normalstudietiden förlängts på de flesta inriktningar – i genomsnitt med mer än ett halvår. Många studerar också längre än de måste för sin examen. Samtidigt uppger allt fler studenter att de inte upplever studierna som en heltidssysselsättning. Främst gäller det inom samhällsvetenskap och humaniora, där undervisningsresurserna är minst. Medianstudenten i dessa ämnesområden lägger runt 25 timmar i veckan på sina studier.

Studenterna lär sig mindre på fyra år i högskolan än vad de skulle göra på tre år med fyrtiotimmarsveckor. Så korta arbetstider utgör knappast heller en bra förberedelse för yrkeslivet.

Varken studenter eller institutioner verkar ha tillräckliga incitament att välja respektive erbjuda intensiva utbildningar, snarare än lågintensiva studier under en längre tid. På senare år har det blivit betydligt mer lönsamt med omfattande lönearbete parallellt med studierna. Därmed finns en risk att studenter väljer bort mer krävande utbildningar.

Högskoleutbildning ger i genomsnitt en mer produktiv arbetskraft och medverkar till ett vidgat intresse för ökad kunskap. Dessutom bidrar den till personlig utveckling för dem som tar del av den.

Inte desto mindre har medborgarna rätt att förvänta sig att högskolesektorn på bästa sätt använder sig av de resurser den tar i anspråk. Svensk högskola har mycket att vinna på en öppen diskussion om effektiviteten i utbildningen.

När det gäller brister i den svenska högskoleutbildningen är det faktiskt rent allmänt så att många av de utbildningar som bedrivs vid landets högskolor och universitet i dag har en mager kost att leva på. Resultatet blir därefter – få lärarledda föreläsningar i rekordstora studentgrupper.

Till detta kommer explosionen av nya studentgrupper som går vidare till universitetsstudier. Detta är på ett sätt klart glädjande. Idag har vi lika många doktorander i vårt utbildningssystem som vi hade gymnasister på 1950-talet! Men denna utbildningsexpansion har tyvärr i mycket skett till priset av försämrade möjligheter för studenterna att tillgodogöra sig högskoleutbildningens kompetenskrav. Många har fallit till föga och sänkt kraven.

Tyvärr är de studenter vi får till universitet och högskolor över lag allt sämre rustade för sina studier. Omstruktureringen av skolan i form av decentralisering, avreglering och målstyrning har tvärtemot politiska utfästelser inte levererat. Den pålagda professionaliseringen av lärarkåren har snarare resulterat i deprofessionalisering i takt med att resurser minskat och uppgifter och ansvarsområden ökat.

I takt med den eftergymnasiala utbildningsexpansionen har en motsvarande kunskapskontraktion hos stora studentgrupper ägt rum. Den skolpolitik som lett till denna situation slår hårdast mot dem den utger sig för att värna – de med litet eller inget ”kulturkapital” i bagaget hemifrån.

Advertisements

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.