Förbjud niqab och burka i skolan!

24 Jan, 2012 at 08:48 | Posted in Education & School | Comments Off on Förbjud niqab och burka i skolan!

Filosofiprofessor Per Bauhn har idag en artikel i Sydsvenskan med anledning av Skolverkets beslut att skolor inte får ha några generella beslut mot att elever bär niqab eller burka: 

Man utesluter inte att det kan uppstå kommunikationsproblem om elever bär burka eller niqab, eller att det ibland kan finnas skäl att förbjuda heltäckande slöjor. Men kravet på anpassning flyttas från den beslöjade eleven till skolan:

”Det är lärarens ansvar att, med stöd av rektorn, försöka anpassa undervisningen och att ha kompetens att lösa eventuella hinder så att eleven ifråga kan nå målen för utbildningen i varje specifikt fall.”

Elevens rätt till manifestation av sin religiösa identitet ska alltså bestämma pedagogikens utformning. Men varför skulle detta vara givet?

Borde man inte istället ifrågasätta en religiös övertygelse som förbjuder eleven att visa sitt ansikte för andra? Att främja elevers utveckling är ju inte detsamma som att bejaka de värderingar som de har med sig när de kommer till skolan.

Att bära niqab är inte bara ett personligt val.

En niqab ger, liksom andra typer av uniformering, uttryck för en världsbild med normer och värderingar. Och skolan kan rätt gärna inte ställa sig neutral inför dessa normer och värderingar.

Istället för att gömma sig bakom en konflikträdd beskrivning, som ger sken av att det enda problemet med niqaben är att läraren inte kan se elevens ansikte, så borde Skolverket reflektera över om bärandet av niqab är förenligt med skolans värdegrund.

Skolan ska främja värden som demokrati och jämställdhet, medan niqaben signalerar att religiös lag ska råda och att män och kvinnor ska hållas skilda åt.

Så visst skulle man kunna förbjuda niqaben i skolan, även om man inte förbjuder den på gator och torg. Här kan man notera, att svenska skolor redan gör ingrepp i elevers klädval, när det gäller symboler som uppfattas som främlingsfientliga, oavsett vad bäraren själv anser om dem.

Skolverket påpekar beskäftigt att skolan ska stärka förmågan att ”leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald”. Men vägen till sådan vidsynthet är inte att lägga sig platt för de elever som har den mest kompromisslösa religiösa tron.

Niqaben är knappast symbolen för tolerans och en öppen attityd till andras värderingar.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.