Vetenskapliga rådet kritiserar nu också SNS

25 Sep, 2011 at 18:00 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Vetenskapliga rådet kritiserar nu också SNS

Nu har också det vetenskapliga råd som SNS håller sig med gått ut och kritiserat SNS agerande kring privatiseringsrapporten.

Man skriver bland annat:

Det sätt på vilket SNS ledning har hanterat kritiken mot boken ”Konkurrensens konsekvenser” har allvarligt skadat förtroendet för SNS. För att det ska repareras krävs att SNS styrelse och ledning i ett uttalande otvetydigt (a) ställer sig bakom forskningens och forskarnas fulla frihet, (b) beklagar de fel som ledningen begått i denna fråga, och (c) åtar sig att snarast utarbeta och offentliggöra en tydlig och klar policy för att liknande fel inte ska upprepas.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.