Finanspolitiska rådet sågar regeringens skolpolitik!

16 May, 2011 at 18:45 | Posted in Education & School | 4 Comments

Finanspolitiska rådets rapport år 2011 kom ut idag. Rapporten tar i ett separat kapitel bland annat upp en intressant analys av regeringens utbildnings- och skolpolitik.
Utgångspunkten för analysen är all den forskning – och inte minst internationella mätningar som TIMSS, PIRLS och PISA – som otvetydigt visar att svensk skola har blivit sämre och att kunskapsnivåerna sjunkit de senaste tio-femton åren.
De skol- och utbildningsreformer som regeringen åren 2010 och 2011 stått för bedöms inte vara nog träffsäkra. Rådet hävdar visserligen att huvudprinciperna för utbildningsreformerna i stora drag är i linje med forskningen, men att det är tveksamt om de enskilda åtgärderna är tillräckliga. När det gäller den ökade segregationen, till exempel, ger man regeringen uselt betyg och menar att den gör nästintill ingenting för att motverka den.
Vad avser reformerna av lärarutbildningen och ansträngningarna att öka läraryrkets attraktivitet menar man också att det är svårt att se att regeringens reformer nämnvärt kommer att påverka denna i positiv riktning. Inte minst till följd av att ”det kommunala huvudmannaskapet för skolan” gör att staten har ”begränsade möjligheter att påverka löneläget.” Och eftersom reformerna bedöms ”knappast innebära någon betydande höjning av läraryrkets attraktionskraft” är det tveksamt om lärarutbildningen ”verkligen kommer att kunna hålla en hög kvalitet.”
Finanspolitiska rådet avslutar sin genomgång av regeringens skolpolitiska reformer med att konstatera: “Vi är övertygade om att mer kan och bör göras”. Jag kan bara instämma. Och varför inte börja med att avskaffa det kommunala huvudmannaskapet för skolan?

4 Comments

 1. Jag läser Sydsvenskans referat:
  http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1470377/Knappt-G-for-skolpolitiken.html

  …och ser àndra mönster!

  Att höja kraven genom t.ex. Legitimation riskerar att få motsatt effekt. (Vlachos)

  Frågan är varför så många tror att staten skulle kunna hantera så komplexa frågor? Var kommer denna tilltro ifrån? Har den historiska rötter? Hjälp!

  • Jag har i flera inlägg här och på andra ställen gett skäl till varför det skulle vara NÖDVÄNDIGT – inte TILLRÄCKLIGT – att avskaffa det kommunala huvudmannaskapet om vi ska ha en fair chans att lösa alla de stora problem som svensk skola har idag (och som Finansplotiska rådet också pekar på). Se t ex https://larspsyll.wordpress.com/2011/03/16/den-kommunaliserade-skolan/

 2. Kan inte annat än instämma, om det nu verkligen är så att “folk i allmänhet tror att staten fortfarande har huvudmannaskapet”.

 3. Motargumentet brukar väl vara att det skulle ta värdefull tid i anspråk, liksom resurser, och att dessa pengar bättre behövs direkt i verksamheten.

  Fast jag är på din linje, och tycker att det är trist att bara folkpartiet tycks vilja förstatliga skolan.

  Dock är det lite märkligt att man inte från riksdagen vill se ett förstatligande, skolfrågor brukar alltid vara en av de hetaste frågorna och det är på riksnivå som politikerna presenterar sina ideer, liksom utkrävs ansvar. Trots att alltså kommunerna har det stora ansvaret och frågan borde ligga hos dem.

  Det verkar som folk i allmänhet tror att staten fortfarande har huvudmannaskapet, och varför då inte se till att det blir så?


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.