Acceptera aldrig massarbetslöshet

16 Apr, 2011 at 09:57 | Posted in Economics | Comments Off on Acceptera aldrig massarbetslöshet

 

Just nu är 8 procent av arbetskraften i Sverige utan arbete. Bland ungdomar är arbetslösheten hela 25 procent. Det är bland de högsta i Europa och klart högst i Norden.

Var har parollen om ”arbete åt alla” tagit vägen? Det verkar som om kampen för full sysselsättning gått i graven. Visst, regeringen talar om full sysselsättning, men den faktiska politiken handlar mer om låga löner och försämrade arbetsvillkor.

Ekonomer som Keynes och Wigforss visade i teori och handling att samhället måste ha en hög effektiv efterfrågan för att hålla tillbaka arbetslösheten. Priset för arbetslöshet är för högt både för den enskilde och samhälle. Dagens massarbetslöshet är oacceptabel. Den är ett oförlåtligt slöseri med mänskliga resurser.

[Tillägg: Intressant inlägg på samma tema i Sydsvenskan]

Statistik och tedrickning

15 Apr, 2011 at 19:34 | Posted in Statistics & Econometrics | Comments Off on Statistik och tedrickning

En av mina absoluta favoriter i statistikhyllan är David Salsburgs insiktsfulla statistikhistoria The Lady Tasting Tea. Boken är full av djupa och värdefulla reflektioner kring statistikens roll i modern vetenskap. Salsburg är – precis som tidigare t. ex. Keynes – tveksam till hur många samhällsvetare – inte minst ekonomer – okritiskt och oargumenterat ofta bara antar att man kan applicera statistikteorins sannolikhetsfördelningar på sitt eget undersökningsområde. I slutkapitlet skriver han (a a s 301f):

“Andrei Kolmogorov established the mathematical meaning of probability: Probability is a measure of sets in an abstract space of events. All the mathematical properties of probability can be derived from this definition. When we wish to apply probability to real life, we need to identify that abstract space of events for the particular problem at hand … It is not well established when statistical methods are used for observational studies … If we cannot identify the space of events that generate the probabilities being calculated, then one model is no more valid than another … As statistical models are used more and more for observational studies to assist in social decisions by government and advocacy groups, this fundamental failure to be able to derive probabilities without ambiguity will cast doubt on the usefulness of these methods.”

Kloka ord för ekonometriker och andra “räknenissar” att begrunda!

Regeringens ekonomiska politik har inget stöd hos nobelprisekonomer

15 Apr, 2011 at 11:26 | Posted in Economics | Comments Off on Regeringens ekonomiska politik har inget stöd hos nobelprisekonomer

Regeringen verkar tro att det femte jobbskatteavdraget och lägre skatt för höginkomsttagare ska skapa fler jobb och få fart på ekonomin. Detta är en tro som det saknas grund för om man ska tro de prominenta nobelpristagare i ekonomi som Marika Lindgren Åsbrink i en föredömlig genomgång presenterar på sin blog.

Shiller om nästa bubbla

14 Apr, 2011 at 20:47 | Posted in Economics | Comments Off on Shiller om nästa bubbla

Robert Shiller skriver på Project Syndicate om var nästa bubbla motsvarande bostadsbubblan i diagrammet ovan kan tänkas komma. Framtiden är svår att sia om, men hans “dark-horse favorite” är “farmland – and not just because there have been stories in recent months of booming farmland prices in the US and the United Kingdom …The housing-price boom of the 2000’s was little more than a construction-supply bottleneck, an inability to satisfy investment demand fast enough, and was (or in some places will be) eliminated with massive increases in supply. By contrast, there has been no increase in the supply of farmland, and the stories that would support a contagion of enthusiasm for it are in place, just as they were in the 1970’s in the US, when a similar food-price scare generated the century’s only farmland bubble.”

Nyliberala marknadseuforin är tydligen över (II)

14 Apr, 2011 at 18:07 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Nyliberala marknadseuforin är tydligen över (II)


Källa:GlobeScan

I tidigare opinionsundersökningar som GlobeScan gjort har genomgående de blå staplarna varit större. Även om bilden inte är entydig, har trenden tydligt gått mot mer marknadsifrågasättande efter finanskrisen 2008-09. Detta tycker jag är bra. I stället för en verklighetsfrämmande Panglossiansk marknadsbild börjar en mer nykter syn på marknaders förtjänster och begränsningar åter växa fram.

Nyliberala marknadeuforin är tydligen över

14 Apr, 2011 at 13:18 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Nyliberala marknadeuforin är tydligen över

I en global opinionsundersökning presenterad av The Economist framgår att tilltron till fria marknader minskat markant runt omkring i världen. I exempelvis USA har uppfattningen att fria marknader är bäst minskat från 80 % år 2002 till 59 % år 2010.  Tyvärr är inte Sverige med i undersökningen, men mycket pekar också här på att marknadsapologetikens bäst före datum passerat!

Keynes vs Hayek

14 Apr, 2011 at 09:23 | Posted in Economics | Comments Off on Keynes vs Hayek

Bara vackra ord, eller ska lärarkompetens nu äntligen betala sig?

13 Apr, 2011 at 14:27 | Posted in Education & School | 11 Comments

I en debattartikel i SvD idag har ett antal namnkunniga toppar från näringsliv och skolvärld skrivit om behovet av att fler lärare i skolan blir forskare. Detta tycker jag är jättebra. Även framhållandet av hur viktigt det är med kunskap i skolan applådera jag gärna.

Men det finns annat som gör mig brydd. Man skriver bl. a. att man vill “skapa fler möjligheter för lärare och skolledare att själva bedriva skolrelevant forskning och kombinera den med arbetet i skolan” och att man ska “öka möjligheterna för lärare att ta till sig forskningsresultat och utveckla sin kompetens.”

Eftersom två av författarna är ordföranden i Friskolornas riksförbund – Kjell- Olof Feldt – och vd:n för Sveriges Kommuner och Landsting – Håkan Sörman – ställer sig nog många frågan  om detta bara är tomma löften eller om man verkligen är beredd att också betala för att omsätta de vackra orden i handling.

Erfarenheten runt omkring i landet när det gäller kommuner och friskolors beredvillighet att ställa upp med resurser och tid för att möjliggöra lärares förkovran till forskare via masters- och licentiandstudier har varit i stor utsträckning negativa. Många av de duktiga lärare som de senaste åren med energi och entusiasm påbörjat sin marsch in i det forskarbaserade läreriet har snabbt fått ge upp eftersom uppbackningen från skolledning varit i det närmaste  lika med noll! Ska vi tolka artikeln som att det nu är en synvända på väg i landets kommuner och friskolor och att man är beredd att ge ordentliga möjligheter för duktiga lärare som vill utveckla sin verksamhet och att det också  kommer att visa sig i framtida arbetsuppgifter och lönekuvert att kunskap och ambitioner lönar sig? Hoppas kan man ju alltid …

Utvärderingsmonstret i skolan (III)

13 Apr, 2011 at 13:01 | Posted in Education & School | Comments Off on Utvärderingsmonstret i skolan (III)

Utvärderingsmonstret i skolan (II)

13 Apr, 2011 at 09:03 | Posted in Education & School | Comments Off on Utvärderingsmonstret i skolan (II)

“It no longer really matters how well an academic teaches and whether or not he or she inspires their students … [I]t is far more important that they have produced plans for their courses, bibliographies, outlines of this, that and the other, in short all the paraphernalia of futile bureaucratization required for assessors who come from on high like emissaries from Kafka’s castle.” [Johnson citerad i Lena Lindgrens Utvärderingsmonstret: kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn, Studentlitteratur , 2010, s. 110]

Party More Study Less!

12 Apr, 2011 at 19:06 | Posted in Statistics & Econometrics | Comments Off on Party More Study Less!

Jag brukar när jag undervisar studenter i kvantitativa metoder uppmuntra dem att utnyttja webben som komplement. Ett kul sätt att lära sig grundläggande ekonomi, matematik och statistik är att använda sig av Youtube. Kolla t. ex. in EconomicsFun (YouTube.Com/EconomicsFun), AlgebraFun (YouTube.com/AlgebraFun) och StatisticsFun(YouTube.com/StatisticsFun). Kanske blir det på så vis mer tid till fest och mindre (men effektivare) tid för studier. 

Vad för slags experiment bör ekonomer syssla med

 

Det evidensbaserade utvärderingsmonstret i svensk skola

12 Apr, 2011 at 13:22 | Posted in Education & School | Comments Off on Det evidensbaserade utvärderingsmonstret i svensk skola

Det går ett monster fram över det svenska utbildningssystemet – utvärderingsmonstret. Med ökad betoning av resultatstyrning följer en strid ström av krav på att redovisa kvalitet och resultat. För att mätta makthavarnas hunger efter utvärderingsinformation tvingas skolan avsätta mer och mer resurser och tid för denna verksamhet. I stället för att lita på lärares professionella kompetens kräver den nya väckelserörelsens proselyter att vi ska kunna visa upp evidensbaserade framgångsrecept. Portfolios, utvecklingsplaner, kvalitetsredovisning, obligatoriska kursvärderingar m m tar numera upp en stor del av lärares och skoladministratörers arbetstid. Detta är djupt problematiskt. Dels därför att utvärderingshysterin i många avseenden är direkt kontrafinal – den motverkar sitt eget kvalitet- och effektivitetssyfte. Och dels därför att det realiter inte finns någon evidensteori som kan åberopas när vi delibererar om hur våra utbildningssystem och policy bör se ut. De studier och teoriansatser som anförs saknar trovärdiga broslagningsprinciper från evidens till konklusion och är ofta så allmänt hållna att de helt saknar möjlighet att ge detaljerade anvisningar för hur vi ska uppnå framgång och excellens. Svensk skola hade tjänat på om dess huvudsakliga verksamhetsföreträdare främst ägnade sig åt kärnverksamheten att hjälpa unga människor lära sig saker och inte åt evidensbaserade utvärderingar med tvivelaktigt värde.

Som vetenskapsteoretikern Nancy Cartwrigth skriver (“Evidence-based policy: Where is our theory of evidence?”, Journal of Children’s Services, June 2010): “We need to develop a practicable theory of evidence, a theory  that will work for evidence-based policy. But it had better be a good theory, one that is both sound and usable.”

Hur vi får ordning på ekonomin efter finanskrisen

11 Apr, 2011 at 23:37 | Posted in Economics | Comments Off on Hur vi får ordning på ekonomin efter finanskrisen

Lärare och kunskap – obligatorisk läsning

11 Apr, 2011 at 13:33 | Posted in Education & School | 2 Comments


Vetenskapsjournalisten David Warsh bok Kunskap och nationers välstånd – som handlar om den amerikanske ekonomen Paul Romers uppmärksammade och revolutionerande teori om sambandet mellan kunskap och tillväxt – borde vara obligatorisk läsning för landets alla skolpolitiker.

I Sverige har levnadsstandarden mätt som per capitainkomst ökat med en faktor på över 50 sedan mitten av 1800-talet. Överlag är människor i västvärlden idag mer tjugo gånger rikare än vad de var för ett och ett halvt sekel sedan. Dess befolkning har en förväntad livstid som är nästan dubbelt så hög som förfädernas. Vad har skapat denna ökning i välfärd och levnadsstandard?

Och samtidigt: varför skiljer sig idag per capitainkomst och tillväxttakt i olika länder åt mer än någonsin? Varför har skillnaden mellan rika och fattiga länder ökat? Hur kan det komma sig att världens rikaste länder i början av det tjugoförsta århundradet har en per capitainkomst som är mer än trettio gånger större än den i de fattigaste länderna?

”En verkligt god förklaring är praktiskt taget sömlös” skrev Adam Smith 1776 i Wealth of Nations. Finns det en sådan förklaring för samhällsvetenskapernas och mänsklighetens kanske viktigaste problemfält – den ekonomiska tillväxten?

Paul Romers artikel ”Endogenous Technological Change” (1990) – där kunskap görs till tillväxtens viktigaste drivkraft – är nog det närmsta vi för närvarande kan komma.

Romer gör en betydelsefull åtskillnad mellan vanliga objekt (bilar, kylskåp, datorer) och kunskaper (formler, matrecept, patent). Kunskaper är för Romer ett slags instruktioner eller recept som talar om hur vi kan använda våra resurser för att producera nyttigheter. Med bättre kunskaper kan tillväxten öka även om de materiella resurserna är begränsade. Kunskaper är icke-rivaliserande så till vida att en persons nyttjande av kunskap inte minskar andras möjlighet till brukande av samma kunskap. Till skillnad från människor (med sina speciella färdigheter och utbildning) och ting (aktier, maskiner, naturtillgångar) styrs kunskap av stigande avkastning. Ett föremål (en portion mat) kan bara konsumeras av en enskild person vid ett tillfälle, medan kunskap (matreceptet) kan användas av hur många som helst när som helst.

Romer har övertygande visat på kunskapsproduktionens betydelse för skapandet av nationernas välfärd. Och om idéer och kunskaper spelar en så avgörande roll för långsiktig tillväxt och välfärd borde betydligt mer av debatten – istället för räntor och skattesatser – handla om utbildningsstrategier, forskningssatsningar och lärarlöner. Att kunna hantera spänningen mellan att skapa kunskapsbefrämjande institutioner och samtidig se till att så många som möjligt får nytta av kunskapen är en av politikens främsta uppgifter.

Kunskap är makt. Detta gäller också inom ekonomi. Bill Gates och Ingvar Kamprad är levande bevis på att kunskap om något som andra inte har kunskap om kan göra en rik. Och kanske än viktigare: kunskap är det som ligger till grund för våra möjligheter att skapa långsiktig välfärd.

Ödets vagn löper förvisso inte på skenor. Men kunskap är likväl, som Romer visar, det lokomotiv som driver den ekonomiska tillväxten och människors välfärd framåt.

Lärarlöner – sugen på att bli lärare?

10 Apr, 2011 at 18:39 | Posted in Education & School | Comments Off on Lärarlöner – sugen på att bli lärare?

         Källa: LR, SCB och egna beräkningar.

« Previous PageNext Page »

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.

%d bloggers like this: