Ge Riksbanken ett tydligare mandat!

17 December, 2013 at 09:55 | Posted in Economics, Politics & Society | 1 Comment

sveriges-riksbankDen svenska central-banken har en uppgift från riksdagen: att upprätthålla ett fast penning-värde. Sedan har banken själv stipulerat att penningpolitiken ska styras av ett inflationsmål som ska vara 2 procent. På senare tid har bankdirektionen dessutom klarlagt att hushållens skuldsättning överordnats inflationsmålet och är en faktor som ska väga tungt vid utformningen av penningpolitiken. Oenigheten i direktionen vad gäller utformningen av penningpolitiken visar att målen behöver ändras.

Det ska vara riksdagen som utformar de mer exakta målen för penningpolitiken. Detta ska inbegripa nivån på inflationsmålet, vilken målvariabel inflationsmålet ska baseras på samt mål för utvecklingen av den reala ekonomin som ett explicit sysselsättningsmål. Utifrån dessa mål ska sedan Riksbanken självständigt utforma den löpande penningpolitiken. På detta sätt skapas en tydlig ansvarsfördelning. De folkvalda i riksdagen beslutar om policy och Riksbanken verkställer …

Regeringen bär ett stort ansvar för att hushållens skuldsättning ökat. Den har fört en bostadspolitik som lett till ett oerhört lågt byggande vilket har drivit upp bostadspriserna. Därtill har slopandet av förmögenhetsskatten och den kraftigt sänkta fastighetsskatten eldat på bostadsmarknaden. Det är inte rimligt att Riksbanken ska känna att den behöver ta ansvar för regeringens bristande ansvarstagande och därmed försvåra återhämtningen på arbetsmarknaden. Det kräver politiskt agerande för att komma tillrätta med problemen kring hushållens skuldsättning.

Byggandet av hyresrätter måste komma i gång … Bankernas vinstfest på bolånen måste hejdas. Under de senaste fem åren har bankernas marginaler på nytecknade rörliga lån ökat med över 160 procent … Ränteavdragen måste ses över med stor försiktighet och god framförhållning … Minska uppskovsmöjligheterna. Allt för förmånliga uppskovsmöjligheter driver upp bostadspriserna och därmed skuldsättningen.

Det måste göras med stor försiktighet så att ekonomin inte stramas åt i kristid. Men om den privata skuldsättningen minskas och prisökningen på bostäder dämpas, så ökar möjligheten för Riksbanken att sänka räntan. Det skulle stimulera ekonomi och sysselsättning.

Ulla Andersson (V)

(h/t Jan Milch)

About these ads

1 Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

  1. Fast det stämmer ju inte helt, riksbanken har också i uppdrag att tillse ett stabilt och fungerande betalningssystem (minns ej den exakta formuleringen), vilket bl a innebär att man måste ta hänsyn till sådant som övervärdering av fastigheter etc


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com. | The Pool Theme.
Entries and comments feeds.